(Skriv ut denne siden og send som brev til Ålesund Motorbåtforening)

Søknad om medlemskap i Ålesund Motorbåtforening, postboks 1005, 6001 Ålesund.

Søkerens navn og adresse: __________________________________________________________________

Fødselsår: ______________
Tlf.privat: ______________ E-post:__________________________________ Båttype: _____________ Reg.nr: _________
Lengde: ______ Bredde: ______

Har søkeren tidligere vært medlem av en forening? JA/NEI: _________________

Søker båtplass i: _________________________

UFULLSTENDIG SØKNAD BEHANDLES IKKE. ADRESSEFORANDRING MÅ STRAKS MELDES TIL STYRET.

Erklæring:

Innmeldingsgebyr på kr 300,- må betales inn til bankgiro: 3900.34.29419 før søknad behandles. Om medlemskap innvilges, forplikter jeg meg til å rette meg etter foreningens lover og havnereglement som til enhver tid er gjeldende. Medlemskapet med plikter og rettigheter er personlig, og kan ikke overdras til andre.

Anvisning av havne- og opplagsplass skjer bare til medlemmer. Medlemmet kan IKKE framleie anvist båtplass. Hvis båten selges, skal styret straks underrettes skriftlig, og selgeren er ansvarlig for at båten straks fjernes, så fremt ikke kjøper har fått styrets tilsagn om medlemskap, og fått anvist båtplass.

Avgifter og kontingenter fastsettes av generalforsamlingen. Medlemskapet trer i kraft når disse er betalt. Betalte kontingenter refunderes ikke. Båten/innbetalt depositum hviler som pant for gjeld av enhver art søkeren måtte komme i til foreningen. Styret gis herved fullmakt til å trekke i depositum/eventuelt selge båten, til dekning av slik gjeld.

Søkeren FORPLIKTER SEG til å vise aktsomhet, og ikke la sin båt forfalle, og/eller bli liggende igjen på opplagsplasser, synke eller på annen måte volde foreningen ulemper.

Hvis styret finner at søkeren/båteieren ikke overholder disse regler, og heller ikke tar hensyn til advarsler, opphører medlemskapet, og båteieren forplikter seg til å fjerne båten fra foreningens områder. Nekter båteieren dette, gis styret fullmakt til å fjerne båten for eierens regning og risiko. Eventuelle omkostninger med fjerning/tilintetgjørelse av båten, eventuelt vraket, dekkes av båteieren, og inndrives om nødvendig ved rettslig innkasso. Før salg eller tilintetgjørelse kan finne sted, må eieren varsles i REKOMMANDERT brev til sin oppgitte adresse. Fire - 4 - uker etter at slikt brev er sendt, kan de varslede tiltak settes i verk.

SØKEREN ERKLÆRER AT OVENSTÅENDE REGLER GODTAS.

Dato:_____________ Søkerens underskrift: ______________________________________